Περιφερειακά & Αγροτικά ιατρεία

Αγροτικό Ιατρείο Μεθάνων 22980 - 92222 / Τ.Κ. 18030
Περιφερειακό Ιατρείο Δρυόπης 22980 - 31271 / Τ.Κ. 18020
Περιφερειακό Ιατρείο Καρατζά 22980 - 34386/ Τ.Κ. 18020